Warunki korzystania z usługi

Jeśli uzyskujesz dostęp do aplikacji strony internetowej pacogames.com, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”). Ta usługa jest własnością i jest zarządzana przez Awagon Entertainment s.r.o. (zwanej dalej „Awagonem”). Niniejsze Warunki użytkowania mają wpływ na Twoje ustawowe prawa i obowiązki. Jeśli nie zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania są dla Ciebie wiążące, nie korzystaj z witryny.

Podstawowe warunki

 1. Aby korzystać z Usługi, musisz mieć co najmniej 13 lat.
 2. Za pośrednictwem Usługi nie wolno publikować zdjęć przedstawiających przemoc, nagość, częściowo nagość, dyskryminujących, niezgodnych z prawem, naruszających prawo, nienawistnych, pornograficznych lub z podtekstem seksualnym ani innych treści. Nie wolno zniesławiać, prześladować, zastraszać, znęcać się, nękać, grozić, podszywać się pod inne osoby lub zastraszać, a także nie wolno publikować prywatnych lub poufnych informacji za pośrednictwem Usługi, w tym między innymi informacji o kartach kredytowych użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, informacji o ubezpieczeniach społecznych lub alternatywne krajowe numery identyfikacyjne, niepubliczne numery telefonów lub niepubliczne adresy e-mail.
 3. Nie możesz używać nazw domen ani adresów URL w swojej nazwie użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Awagon.
 4. Nie wolno ingerować ani zakłócać działania Usługi ani serwerów ani sieci połączonych z Usługą.
 5. Nie wolno tworzyć kont w Usłudze w sposób nieautoryzowany, w tym między innymi za pomocą zautomatyzowanych urządzeń.
 6. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania. Zgadzasz się, że Awagon nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych użytkowników. W kontaktach z innymi kieruj się zdrowym rozsądkiem i działaj zgodnie z najlepszą świadomością i sumieniem.
 7. Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może, według wyłącznego uznania Awagon, spowodować zamknięcie Twojego konta PacoGames. Rozumiesz i zgadzasz się, że Awagon nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści publikowane w Usłudze i korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Jeśli naruszysz literę lub ducha niniejszych Warunków użytkowania lub w inny sposób stworzysz ryzyko lub potencjalne narażenie prawne dla Awagon, możemy zaprzestać świadczenia Ci całości lub części Usługi.

Warunki ogólne

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia Usługi lub Twojego dostępu do Usługi z dowolnego powodu, bez powiadomienia, w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Konto użytkownika można usunąć w sekcji profilu. W obu przypadkach usuwane są zapisane dane, w tym wszystkie dane dostępowe (profilowe) i przesłane (komentarze, dane gry) przez użytkownika.
 2. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania („Zaktualizowane warunki”). O ile nie wprowadzimy zmiany z powodów prawnych lub administracyjnych, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim Zaktualizowane warunki zaczną obowiązywać. Zgadzasz się, że możemy powiadomić Cię o Zaktualizowanych Warunkach, publikując je w Usłudze, oraz że korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie Zaktualizowanych Warunków (lub angażowanie się w inne działania, które możemy rozsądnie określić) stanowi Twoją zgodę na Zaktualizowane warunki.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wymuszenia utraty dowolnej nazwy użytkownika z dowolnego powodu.
 4. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać, edytować, blokować i/lub monitorować Treści lub konta zawierające Treści, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejsze Warunki użytkowania.
 5. Mogą istnieć łącza z Usługi lub komunikatów otrzymywanych z Usługi do stron internetowych lub funkcji osób trzecich. W obrazach lub komentarzach w Usłudze mogą również znajdować się łącza do stron internetowych lub funkcji osób trzecich. Usługa zawiera również treści stron trzecich, których nie kontrolujemy, nie utrzymujemy ani nie popieramy. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Awagon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi lub funkcje osób trzecich. TWOJA KORESPONDENCJA I HANDLOWE KONTAKTY Z OSOBAMI TRZECIMI ZNALEZIONYMI ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE MIĘDZY TOBĄ A OSOBĄ TRZECIĄ.
 6. Zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty za dane, które ponosisz w związku z korzystaniem z Usługi.

Prawa

 1. Awagon nie rości sobie prawa własności do żadnej Treści, którą publikujesz w Usłudze lub za jej pośrednictwem.
 2. Część Usługi jest utrzymywana z przychodów z reklam i może wyświetlać reklamy i promocje, a Ty niniejszym zgadzasz się, że Awagon może umieszczać takie reklamy i promocje w Usłudze lub na temat Twoich Treści lub w połączeniu z nimi. Sposób, tryb i zakres takich reklam i promocji mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.
 3. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś właścicielem Treści opublikowanych przez Ciebie w Usłudze lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób masz prawo do udzielania praw i licencji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (ii) zamieszczanie i wykorzystywanie Treści Użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza, nie przywłaszcza ani nie narusza naruszać praw osób trzecich, w tym między innymi praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innych praw własności intelektualnej; (iii) zgadzasz się zapłacić za wszelkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne kwoty należne z tytułu Treści, które publikujesz w Usłudze lub za jej pośrednictwem; oraz (iv) masz prawo i zdolność do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania w swojej jurysdykcji.
 4. Usługa zawiera treści będące własnością Awagon lub licencjonowane przez Awagon („Treści Awagon”). Treści Awagon są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami, a między Tobą a Awagon Awagon jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści Awagon i Usługi. Nie będziesz usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych lub innych informacjach o prawach własności włączonych lub towarzyszących Treści Awagon i nie będziesz reprodukować, modyfikować, adaptować, przygotowywać dzieł pochodnych opartych na, wykonywać, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać transmitować, nadawać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać Treści Awagon.
 5. Chociaż intencją firmy Awagon jest, aby Usługa była dostępna w jak największym stopniu, mogą wystąpić sytuacje, w których Usługa może zostać przerwana, w tym między innymi z powodu planowej konserwacji lub aktualizacji, napraw awaryjnych lub z powodu awarii łącza telekomunikacyjne i/lub sprzęt. Ponadto Awagon zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści z Usługi z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia. Treści usunięte z Usługi mogą być nadal przechowywane przez Awagon, w tym między innymi w celu wypełnienia określonych zobowiązań prawnych, ale mogą nie być możliwe do odzyskania bez ważnego orzeczenia sądowego. W związku z tym Awagon zachęca do utrzymywania własnych kopii zapasowych Treści. Innymi słowy, Awagon nie jest usługą tworzenia kopii zapasowych i zgadzasz się, że nie będziesz polegać na Usłudze w celu tworzenia kopii zapasowych lub przechowywania Treści. Awagon nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub utratę jakiejkolwiek Treści. Przyjmujesz również do wiadomości, że Internet może być narażony na naruszenia bezpieczeństwa i że przesyłanie Treści lub innych informacji może nie być bezpieczne.
 6. Zgadzasz się, że Awagon nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane w Usłudze i nie popiera ich. Awagon nie ma żadnego obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek Treści. Jeśli Twoje Treści naruszają niniejsze Warunki użytkowania, możesz ponosić odpowiedzialność prawną za te Treści.
 7. O ile nie określono inaczej w Polityce prywatności Usługi, dostępnej pod adresem https://pacogames.com/privacy-policy/, w stosunkach między Tobą a firmą Awagon, wszelkie Treści nie będą poufne i nie będą stanowić własności, a my nie będziemy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoja relacja z Awagon nie jest relacją poufną, powierniczą ani inną specjalną relacją oraz że Twoja decyzja o przesłaniu jakiejkolwiek Treści nie stawia Awagon w sytuacji, która różni się od pozycji zajmowanej przez członków ogółowi społeczeństwa, w tym w odniesieniu do Twoich Treści. Żadna z Twoich Treści nie będzie podlegać zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony Awagon, a Awagon nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Treści, które udostępniasz.

Zgłaszanie praw autorskich i innych naruszeń praw własności intelektualnej

 1. Szanujemy prawa innych osób i oczekujemy tego samego od Ciebie.
 2. Jeśli wielokrotnie naruszasz prawa własności intelektualnej innych osób, w stosownych przypadkach wyłączymy Twoje konto.

Wyłączenie gwarancji

USŁUGA, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AWAGON, JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI AWAGON, ANI JEJ SPÓŁKA DOMINUJĄCA, ANI ŻADEN Z ICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, KIEROWNIKÓW ANI AGENTÓW (ŁĄCZNIE „STRONY AWAGON”) NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POTWIERDZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH KŁAMAŁ, DOTYCZĄCE: (A) USŁUGI; (B) TREŚĆ AWAGON; (C) TREŚCI UŻYTKOWNIKA; LUB (D) BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI DO AWAGON LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI. PONADTO STRONY AWAGON NINIEJSZYM WYKLUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, WŁASNOŚCI, ZWYCZAJU, HANDLU, CICHYEGO UŻYTKOWANIA, INTEGRACJI SYSTEMU I WOLNOŚCI Z WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

UZYSKAJĄC DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTAJĄC Z niej, REPREZENTUJESZ I GWARANTUJESZ, ŻE TWOJE DZIAŁANIA SĄ ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UZYSKASZ DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTASZ Z USŁUGI.

Ograniczenia terytorialne

Informacje dostarczane w Usłudze nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które naraziłoby firmę Awagon na jakąkolwiek rejestrację w ramach takiej jurysdykcji lub kraju. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności Usługi lub dowolnej jej części dla dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji w dowolnym czasie i według własnego uznania oraz do ograniczenia ilości wszelkich treści, programów, produktów, usługi lub innej funkcji udostępnianej przez firmę Awagon.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

pacogames.com
Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Ostatnia edycja: 2017-03-28