Podmínky použití

Jestliže přistupujete jakýmkoliv způsobem k webové aplikaci PacoGames.com, souhlasíte s těmito podmínkami použití (dále jako „Podmínky použití“). Tato služba je vlastněna a řízena společností Awagon Entertainment s.r.o. (dále jako „společnost Awagon“). Tyto Podmínky použití mají vliv na vaše zákonná práva a závazky. Jestliže nesouhlasíte s tím, že jsou pro vás všechny tyto Podmínky použití závazné, web nevyužívejte.

Základní podmínky

 1. Služba je určena pro všechny věkové kategorie uživatelů přičemž užívání služby osobami mladšími 13 let je podmíněno souhlasem zákonného zástupce.
 2. Prostřednictvím služeb webu nesmíte zveřejňovat a šířit fotky, texty ani jiný obsah vyobrazující násilí, nahotu, diskriminaci, nezákonné nebo nenávistné jednání, pornografii, či libovolný jiný obsah v rozporu se zákonem. Taktéž nesmíte napadat, sledovat, šikanovat, ohrožovat, obtěžovat, hrozit, zosobňovat ani zastrašovat jiné osoby nebo subjekty a nesmíte zveřejňovat soukromé nebo důvěrné údaje o vás nebo o jiné osobě.
 3. Ve svém uživatelském jméně nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Awagon používat názvy domén nebo webové URL adresy.
 4. Nesmíte narušovat fungování služby, serverů nebo sítí spojených se službou
 5. Nesmíte ve službě vytvářet účty neoprávněným způsobem, zejména za použití automatizovaných řešení.
 6. Nesete výhradní odpovědnost za své jednání. Souhlasíte s tím, že společnost Awagon nenese odpovědnost ani neručí za chování jiných uživatelů. Při jednání s ostatními uplatňujte střízlivé uvažování a jednejte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
 7. Důsledkem porušení těchto Podmínek použití může být (dle uvážení společnosti Awagon) ukončení vašeho uživatelského účtu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Awagon nemůže být a ani nebude odpovědná za obsah uveřejněný ve službě a že službu používáte na vlastní riziko. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek použití nebo společnost Awagon jakýmkoli jiným způsobem vystavíte riziku nebo možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat veškeré služby, a to úplně nebo částečně.

Všeobecné podmínky

 1. Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit tuto službu nebo váš přístup k této službě z jakéhokoli důvodu, bez předchozího oznámení, kdykoli a aniž by z vaší strany vznikaly jakékoli nároky. Uživatelský účet lze smazat v sekci profil. V obou případech dochází ke smazání všech přístupových (profil) a nahraných dat (komentáře, herní data) uživatelem uživatelem.
 2. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití příležitostně pozměňovat (dále jako „aktualizované podmínky“). S výjimkou případů, kdy změnu provedeme ze zákonných nebo administrativních důvodů, oznámíme vstoupení aktualizovaných podmínek v platnost s přiměřeným předstihem. Souhlasíte s tím, že o aktualizovaných podmínkách vás můžeme informovat jejich zveřejněním ve službě a že pokud tuto službu budete používat i po datu účinnosti aktualizovaných podmínek, vyjadřujete tím s těmito aktualizovanými podmínkami souhlas.
 3. Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu vynutit propadnutí jakéhokoli uživatelského jména.
 4. Obsah nebo účty s obsahem, o němž se (dle vlastního uvážení) domníváme, že tyto Podmínky použití porušuje, můžeme (nicméně nejsme povinni) odebrat, upravit, blokovat nebo monitorovat.
 5. Služba (nebo komunikace, které ze služby obdržíte) může obsahovat odkazy na webové stránky nebo funkce třetích stran. Odkazy na webové stránky nebo funkce třetích stran mohou být obsaženy i v obrázcích a komentářích v rámci služby. Služba rovněž obsahuje obsah třetích stran, který nekontrolujeme, neudržujeme ani nepropagujeme. Jste výslovně srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Awagon není žádným způsobem odpovědna ani neručí za jakékoli služby nebo funkce třetích stran. KORESPONDENCE A OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S TŘETÍMI STRANAMI NACHÁZEJÍCÍMI SE VE SLUŽBĚ PROBÍHAJÍ VÝLUČNĚ MEZI VÁMI A PŘÍSLUŠNOU TŘETÍ STRANOU
 6. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré poplatky za datové přenosy, jež vám použitím služby vzniknou.

Práva

 1. Pacogames je originální dílo, jehož obsah, uspořádání a struktura jsou chráněny právy duševního vlastnictví nebo jinými právy. Tato ochrana se vztahuje na veškerý obsah webu tvořený vlastníkem stránek, tak i třetími stranami. Jakékoliv klonování, kopírování a další modifikace za účelem vlastního obohacení je striktně zakázáno.
 2. Některé části služby mohou být podporovány prostřednictvím příjmů z reklamy a mohou zobrazovat reklamy a propagace. Tímto souhlasíte s tím, že společnost Awagon může dané reklamy a propagace umisťovat do služby nebo do vašeho obsahu, do jeho blízkosti nebo je s tímto obsahem spojovat. Podobu, způsob a rozsah těchto reklam nebo propagačních akcí můžeme změnit, aniž bychom vám to museli konkrétně oznamovat.
 3. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste vlastníkem obsahu, který jste ve službě nebo jejím prostřednictvím zveřejnili, nebo že máte jiné právo umožňující vám udělovat práva a licence uvedené v těchto Podmínkách použití; (ii) zveřejnění nebo použití vašeho obsahu ve službě nebo jejím prostřednictvím nepředstavuje porušení, zpronevěření nebo ohrožení práv libovolné třetí strany včetně (ne však výhradně) práv na ochranu soukromí, práv na zveřejnění, autorského práva, ochranné známky nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví; (iii) souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré dlužné autorské honoráře, odměny či jakékoli jiné poplatky vzniklé na základě obsahu vámi zveřejněného ve službě nebo jejím prostřednictvím; (iv) jste ze zákona oprávněni a způsobilí přijmout ve své jurisdikci tyto Podmínky použití.
 4. Tato služba obsahuje obsah, který je ve vlastnictví nebo který je licencován společností Awagon (dále jako „obsah společnosti Awagon). Obsah společnosti Awagon je chráněn zákony na ochranu autorských práv, zákony pro ochranné známky, patenty nebo obchodní tajemství a dalšími zákony. Ve vztahu mezi vámi a společností Awagon si společnost Awagon zachovává a vlastní veškerá práva na obsah společnosti Awagon a službu. Libovolné informace o autorských právech, ochranné známky, ochranné známky služeb či jakákoli jiná oznámení o vlastnických právech, která jsou začleněna nebo spojena s obsahem společnosti Awagon, neodstraníte, nepozměníte ani neskryjete. Stejně tak nereprodukujete, neupravíte, nepřizpůsobíte, neprovedete, nezobrazíte, nezveřejníte, nebudete distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat, licencovat ani nebudete připravovat odvozeniny založené na obsahu společnosti Awagon.
 5. Přestože je úmyslem společnosti Awagon zajistit maximální dostupnost služby, mohou nastat situace, kdy služba může být přerušena, včetně (ne však výhradně) plánované údržby nebo upgradů, nouzových oprav nebo v důsledku selhání telekomunikačního propojení nebo zařízení. Společnost Awagon si rovněž vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění odebrat jakýkoli obsah ze služby. Obsah odebraný ze služby může společnost Awagon i nadále ukládat, včetně (ne však výhradně) z důvodu vyhovění právním závazkům. Obsah však nemusí být možné obnovit bez platného soudního příkazu. Společnost Awagon vám nemůže ručit, že služby nebudou upraveny, pozastaveny nebo ukončeny, ani za ztrátu libovolného obsahu. Jste také srozuměni s tím, že na internetu může docházet k narušení zabezpečení a že odeslání obsahu nebo jiných informací nemusí být bezpečné.
 6. Souhlasíte s tím, že za obsah zveřejněný v rámci služby společnost Awagon nenese odpovědnost a že tento obsah nepropaguje. Společnost Awagon není povinna jakýkoli obsah předběžně kontrolovat, monitorovat, upravovat nebo odebrat. Jestliže váš obsah tyto Podmínky použití porušuje, můžete být za tento obsah právně odpovědní.
 7. S výjimkou případů, kdy je v Zásadách ochrany osobních údajů (dostupných na adrese http://pacogames.com.com/legal/privacy/) uvedeno jinak, nebude ve vztahu mezi vámi a společností Awagon libovolný obsah považován za důvěrný nebo chráněný vlastnickými právy a neponeseme odpovědnost za libovolné použití nebo zveřejnění daného obsahu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že váš vztah se společností Awagon nepředstavuje důvěrný, svěřenecký ani žádný jiný druh speciálního vztahu a že vaše rozhodnutí odeslat libovolný obsah pro společnost Awagon neznamená, že se nachází v jiné pozici, než v jaké jsou členové veřejnosti (včetně co se týče vašeho obsahu). Na žádný váš obsah se ze strany společnosti Awagon nebude vztahovat závazek o zachování důvěrnosti a společnost Awagon neponese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění vámi poskytnutého obsahu.

Nahlašování porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví

 1. Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.
 2. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).

Zřeknutí se záruk

TATO SLUŽBA VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) OBSAHU SPOLEČNOSTI AWAGON JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE („AS IS“), DLE DOSTUPNOSTI („AS AVAILABLE“) A SE VŠEMI CHYBAMI („WITH ALL FAULTS“). V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM ZÁKONY SE SPOLEČNOST AWAGON, ZAMĚSTNANCI, MANAŽEŘI, PRACOVNÍCI NEBO ZÁSTUPCI (DÁLE JAKO „ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI AWAGON“) ZŘÍKAJÍ JAKÉHOKOLI TVRZENÍ, ZÁRUK NEBO SCHVALOVÁNÍ LIBOVOLNÉHO DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, VE VZTAHU K: (A) SLUŽBĚ, (B) OBSAHU SPOLEČNOSTI AWAGON, (C) UŽIVATELSKÉMU OBSAHU NEBO VE VZTAHU K (D) ZABEZPEČENÍ SPOJENÉMU S PŘENOSEM INFORMACÍ DO AWAGONU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. ZAINTERESOVANÉ STRANY SPOLEČNOSTI AWAGON SE TÍMTO DÁLE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU, ZÁRUKY NA NEPORUŠENÍ SMLUV, NÁZVŮ, CELNÍCH A OBCHODNÍCH PŘEDPISŮ, NERUŠENÉ DRŽBY, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE NEBO ZÁRUKY NA NEPŘÍTOMNOST POČÍTAČOVÝCH VIRŮ.

PŘÍSTUPEM K TÉTO SLUŽBĚ NEBO JEJÍM POUŽÍVÁNÍM PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSOU VAŠE AKTIVITY ZÁKONNÉ V KAŽDÉ JURISDIKCI, KDE KE SLUŽBĚ PŘISTUPUJETE A KDE JI POUŽÍVÁTE.

Územní rozhodnutí

Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost služby nebo kterékoli části služby na libovolnou osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci, a to kdykoli a dle našeho vlastního uvážení, a právo omezit množství libovolného obsahu, programu, produktu, služby nebo jiné funkce poskytované společností Awagon.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.

pacogames.com
Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Last Edited on 2017-03-28